kvkk
Whatsapp İletişim Hattı
İletişim Formu

Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1. Tanımlar
2. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. İşbu metin kapsamında veri sorumlusu Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26, 34217 Bağcılar / İstanbul adresinde mukim Altınbaş Üniversitesi’dir.
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.
3. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Altınbaş Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
5. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
6. Toplanan kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, aday öğrenci statünüz kapsamında; akademik programlar, etkinlikler, teklifler ve tüm eğitim süreçlerimiz (lisans, yüksek lisans, doktora, eğitim ve sertifika programları) hakkında bilgi vermek, Üniversite tarafından sunulan hizmetlerden aday öğrencileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Üniversite tarafından sunulan program ve hizmetlerin aday öğrencilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
7. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
8. Toplanan kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, aday öğrenci statünüz kapsamında; akademik programlar, etkinlikler, teklifler ve tüm eğitim süreçlerimiz (lisans, yüksek lisans, doktora, eğitim ve sertifika programları) hakkında bilgi vermek, Üniversite tarafından sunulan hizmetlerden aday öğrencileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Üniversite tarafından sunulan program ve hizmetlerin aday öğrencilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.
9. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
10. Kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (2), (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
11. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
12. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi tanitim@altinbas.edu.tr e-posta adresinden Üniversite’ye iletmeniz durumunda Üniversite talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
o Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
o Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
o Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
o Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
o Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
o 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
o İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir.
Üniversite’nin sunmuş olduğu akademik programlar, etkinlikler, teklifler ve tüm eğitim süreçlerimiz (lisans, yüksek lisans, doktora, eğitim ve sertifika programları) hakkında bilgi almak istemezseniz, tanitim@altinbas.edu.tr adresine e-posta göndererek sistemden çıkma talebinizi iletebilirsiniz.